UCHWAT Team to zespół zawodowców - pasjonatów stworzony w celu przygotowania koni skokowych do zawodów jeździeckich najwyższej rangi.
Trening Koni Sportowych
?>
2017-06-01

Interreg Polsko - Słowacki Mikroprojekt

Nazwa beneficjenta mikroprojektu – partner wiodący:
Parkúr team Slavoj Prešov o.z., Mukačevská 10, 080 01 Prešov
Partner mikroprojektu: Jeździecki klub sportowy POGÓRZE,
Glinik Zaborowski 181, 38-100 Strzyżów
Nazwa mikroprojektu: Koňare / Koniarze
Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
pogranicza
Cel specyficzny: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Kod interwencji: 093. Rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych
Typ mikroprojektu: indywidualny
Miejsce realizacji: Parkúr team Slavoj Prešov o. z., Mukačevská 10, 080 01 Prešov,
Preszowski Kraj Samorządowy, Republika Słowacka
Ramy czasowe realizacji projektu: czerwiec 2017 – luty 2018
Kwota bezzwrotnego dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 49 865,33 EUR – 85%
Współfinansowanie krajowe/pomoc państwowa:
Środki z budżetu państwa: 2 933,25 EUR – 5%
Wkład własny: 5 866,52 EUR – 10%
Główny cel mikroprojektu: Zachowanie, przywrócenie i rozwój jeździectwa jako
nowego produktu turystycznego.
Poprzez realizację mikroprojektu chcemy zapewnić rozwój i zachowanie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego: koń – element dziedzictwa przyrodniczego pogranicza.
Realizacja mikroprojektu ma na celu integrację podmiotów działających na pograniczu na
rzecz rozwoju turystyki konnej i jeździectwa.
Cele specyficzne mikroprojektu:
1. Zacieśnienie i rozwój współpracy partnerskiej między polskimi i słowackimi
podmiotami działającymi w dziedzinie turystyki i jeździectwa.
2. Rozwój i promocja turystyki na pograniczu polsko-słowackim poprzez
organizację wspólnych wydarzeń kulturalno-sportowych z udziałem
publiczności, z naciskiem na zaangażowanie publiczności, beneficjenta
i partnerów projektu.
3. Promocja współpracy partnerskiej wśród polskich i słowackich podmiotów
działających w dziedzinie turystyki i jeździectwa.
Działania projektu:
- organizacja trzech dwudniowych treningów otwartych dla publiczności – przy
udziale polskiego partnera i innych zaproszonych gości, - dwudniowe publiczne wyścigi oraz
- wyścigi halowe. - Warunkiem realizacji ww. działań jest przeprowadzenie drobnych prac
remontowych, takich jak remont świetlicy klubowej (wymiana okien, drobne
remonty w pomieszczeniu – boazeria, szafki, ławki) i odtworzenie nawierzchni
jeździeckiej w hali.
Wpływ transgraniczny:
W projekcie uczestniczą podmioty działające po obu stronach granicy, które odznaczają
się stabilnością i odgrywają ważną rolę w rozwoju jeździectwa, możliwości spędzania
czasu wolnego i rozwoju współpracy transgranicznej. Mikroprojekt przyczyni się do
promocji regionów jako destynacji turystycznych umożliwiających aktywny wypoczynek
i relaks.
Dane kontaktowe beneficjenta:
Parkur team Slavoj o. z., Mukačevská 10, 080 01 Prešov, Republika Słowacka
Organ statutowy: Drahomíra Olexyová
e-mail: presovskekone@gmail.com
Tel.: 0905741780
Mikroprojekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020.

 

plik do porania PDF


UCHWAT TEAM POLAND Glinik Zaborowski 181 38-100 Strzyżów koło Rzeszowa woj. podkarpackie info@uchwatteam.pl fax: 0-17 27 63 466GALA Opypy Stadnina Kunowo Tarant events Tarant events Tylko Skoki